Nais foon diling, 23.05.2018

23.05.18, 08:51:31 von FriiskForiining
weensdi, di 23ste önj e krölemoune

Mordprotsäs
Önj e protsäs am en flüchtling, wat aw Oomram ambroocht wörden wus, heet et loonsrucht önj Flansborj da biise önjklåågede tu en maning iirnge lung haftstroowe weegen mord feruurdiiljd. Di jungere deeder, wat tu e dood 19 iir üülj wus, füng en jöögedstroow foon soowenenhuulew iir. Di ålere, wat tu e dood 26 iir üülj wus, füng en laawenslung stroow. Et rucht såch et as bewised önj, dåt e gååste di flüchtling üt e Irak önj e april 2017 ma e ploon än bräng ham am önj e düüne looked än deer düüdj stäägen hääwe. Awäädrie fergrääwen´s e lik tou meeter diip önj e sönj, weer´s jarst hu moune lääser fünen wörd. Et uurdiilj as nuch ai ruchtskreefti.

loodentide
E räigel am e loodentide aw saandeege önj bååsestääse än gemiinde wårt önj Slaswik-Holstiin am fiiw iir ferlångerd. Deereefter mönje loodene önj 95 stääse än gemiinde uk önj e tukamst foon e 15ste märts bit tu e 31ste oktoober än foon e 17ste detsämber bit tu e 8de januar aw en saandi åltens seeks stüne ääm hääwe. Et snååk ma wirtschap, schörke än gewärkschap as oufslin, diiljd wirtschapsminister Bernd Buchholz änjörsne ma. Ma e fersäk än wid e räigel nuch nör üt häi e FDP weegen e widerstånd foon schörk än gewärkschape niinj erfålg.

Wääder, wååder än moune
Di eedere samer namt niinj iinje. Uk diling san we wi stroolne sanschin fermousem bai temperatuure bit ouer 25 grood. Wulkne san ai tu schüns, ouer s e win wait frisch foon ååsten. Mjarne blaft et fründlik, ouers e win namt tu.

Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di formadi am 23 minuute ouf nüügen än dan wi eeling am fiirng for tiin.
E moune namt tu.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
bramsi: Bramsi as en mansche, wan´r ünfründlik as än ham foole tu wichti namt.

En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

Download MP3 (2,7 MB)


::