Nais foon diling, 25.08.2014

25.08.14, 09:54:43 by FriiskForiining

moundi, di 25ste önj e beeridmoune, bait mikrofoon sat Gary Funck,
Moin!

Hamborj
Ma budistiische unerwisinge heet e Dalai Lama änjörsne bai san besäk önj Hamborj wideremååged. „Ik ban mån en latjen studänt foon e Mahayana-buddhismus. Ik ban uk mör en luien studänt, ouers et interäsiirt me åltens nuch ordi än studiir dadeere takste“, sää et hood foon e tibetere ma en smeelen aw e lape for 5000 tuhiirere önjt Hamborjer CCH. Önj e madelpunkt foon sin fordreegen stöö en üüljen indishen takst üt e Mahayana-Buddhismus, wat südänji as biibel foon e buddhismus jülit. Et as et müülj än önjtwikel ham seelew döört trainiiren foon e gaist spirituäl widere am oudere manschne tu heelpen. En wichti rul spaale deerbai da seeks buddhistische äinschape ethiik, dülihäid, e waale wat tu årben, konsentrasjoon, wishäid än e wale tu douen.

Hüsem
E frist for e weedstrid amt ouerseeten foon e frasche sung gölj, rüüdj, ween as am. Mör as 30 ouerseetinge foon e frasch hümne aw tjüsch än dånsch, ouers uk aw plåttjüsch än Fering san insånd wörden. Di kris heet sin börgere ouer e samer apfordid än mååg ouerseetinge än musikaliische arrangements for di beliifde sung. Di toochte deerääder as, dåt sam krispolitikere ouerleede än mååg e sung tu e ofisjälj hümne for e kris, sü as tum biispel et Schleswig-Holstein-Lied fort lönj as. Deerfor schal gölj-rüüdj-ween ouers önj åle fiiw spräke, wat önj Nordfraschlönj süngen wårde, ouerseet wårde. Wan e jury üt spräkewaasenschapmååns än politikere dan ma e ouerseeetinge tufreese as än gölj-rüüddj-ween e ofisjäl hümne wårde koon, dan kamt e frååge ap, wat for en wersjoon e ofisjäl grünform wårt. For e Friisk Foriining stoont fååst, dåt dåt bloot et frasch originaal weese koon.

Wääder, wååder än moune
Diling blaft et ouer e hiilje däi döörwüksen. San än wulkne waksle jam ouf, ouers et blaft woorschiinjlik dröög. Da temperatuure kaame bit aw 14 grood än et wait en batje win üt weestlike ruchtinge. Uk mjarne as et döörwüksen, tum diilj sügoor bili fründlik bai temperatuure bit 18 grood di een. E win drait önj e luup foon e däi aw ååstlike ruchtinge.
Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di eeftermadi am 14 minuute ouf trii än dan wi nåchtling am 25 minuute for fjouer.
E moune namt ouf.

Än tuleest nuch üüs spräkeuurd foon diling:
Hi sat aw e haingst as en stuk bööder aw en hiitj kantüfel.

En tiinjst foon e
FRIISK FORIINING
www.friiske.de

Download MP3 (3 MB)


::