Nais foon diling, 19.01.2018

19.01.18, 08:57:41 von FriiskForiining
fraidi, di 19ste önj e ismoune

loonrädj
Di partailüüse Stefan Mohrdieck schal tu e jarste juuni e naie loonrädj foon e kris Ditmjarschen wårde. E bürgermäister foon Brunsbüttel köö ham änteene önj en besuner meeting foon e krisdäi iinj e Hüsemer CDU-moon än üülje geschäftsfäärer foon e Messe Husum, Peter Becker, döörseete. Mohrdieck köm önj e treede woolgung aw 24 stime foon e deerweesene 47 krisdäismååns än -wüste, än wörd deerma for seeks iir wääld. San konkuränt köm aw 23 stime. Önj e treede woolgung långd e iinjfåch mörhäid foon e önjt gehiilj 48 sate foon e krisdäi. Önj e jarste biide woolgunge häi niimen foon e kandidoote e nüsi absoluut mörhäid füngen.

Biir
E Flansborjer brauerai heet iinj e bundestrend önjt wätj iir 2017 ål wi en gou iir fertiikne kööt. Önjt gehiilj läid e priwootbrauerai 2017 bai e amseet am oocht prosent tu än seet trinam 595.000 hektoliiter ouf. Dåt diiljd e brauerai änjörsne ma. Et sortiment foon e brauerai mat bekånd „plåp“ amfootet intwasche 16 produkte. Ma en oufseetönjdiilj foon süwat 70 % blaft et Flansborjer Pilsener di wichtiste sliik. Jarling wal e brauerai nuch widre wåkse. Sü schan tum biispel naie maårbere instald wårde än önj e tächnik inwästiird wårde.

Wääder, wååder än moune
Uk wan e däi gåns fründlik begant wiset ham e hamel for e mååst tid foon e däi bedaked. Snii jeeft et ai än da tempeartuure kaame wi huuch aw tra bit fjouer grood. Ma en påår droope rin schal huum nooch räägne. E win wait swåk foont sööden. Mjarne blaft et döörwüksen än mil, jarst ouf e nåcht aw saandi schal et wi kouler wårde ma temperatuure uner e froostpunkt än ååstenwin ouer e däi.
Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di eeftermadi am 16 minuute for fjouer än dan wi nåchtling am 4 minuute for fjouer.
E moune namt tu.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
Di küüper: En küüper as en mansche, wat fåte unti bålie mååget. En hoonwärk, wat et
knååp nuch jeeft. Likewälj, for gouen win, kuunjak unti whiskey än tum diilj sügoor for gou biir brüket huum hooltfåte. Än da mååget di küüper.

En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

Download MP3 (2,8 MB)


::