Nais foon diling, 01.12.2014

01.12.14, 09:36:50 by FriiskForiining

moundi, di 1ste önj e jülmoune

Kil
Da amwråålsminister foon Slaswik-Holstiin än Baden-Württermberg, Robert Habeck än Franz Untersteller, woorschaue for en apuuken foon e tidploon fort apbagen foon en atoom-iinj-looger. „Önjstää än lamentiir deeram, wat ålet ai gungt än weeram et långer wåårt, schönj we da betängelse deerfor schååfe, dåt we önj e ruchtlike tidploon bliwe“, sää Habeck iinjouer e DPA. Da biise gräine politikmååns fordiden e bun d ap än hüülj e tidplooning foont beslin stääütwoolrucht in. Dåt schucht for, dåt ouf 2016 en iinjlooger seecht än bit 2031 uk fünen weese schal. Önj en bräif tut bundesamwråålsministerium bestääwie Habeck än Untersteller jare sörie, dåt möölikerwis ai for 2050 mat önj bedriw naamen foon en iinjlooger tu räägnen as. Önj e uurs häi bundesamwråålsministerin Hendricks ferklåård, dåt eefter har miining ai for 2050 mat inloogern foon e atomaare ouffål begand wårde koon.

Berlin
Uner e tiitel „spräke-karta önj Tjüschlönj, en teema for åål“ fün leest waag önj Berliin önj e Tjüsch Parlamentarisch Seelschap en konferäns stää, weer e beapdråchde foon e bundesregiiring for manerhäide, Hartmut Koschyk, gemiinsoom ma da fjouer autochthone nationale manerhäide foon Tjüschlönj lååsed häi. Önjt forfälj foon jüheer konferäns drååwed ham bundesbaneminister Thomas de Maiziere tu en meeting ma fertreesere foon e dånsche, da sinti än roma, da sorbe än uk da friiske.
Önj fordergrün stöö e aktuäl manerhäidepolitiik. Önjt detail gäng et am e giiljsituasjoon, e bün-lönj-kompetäns än et amseeten foon e spräkekarta.

Wääder, wååder än moune
Stroolne sanschin mönje we diling fermousem weese. Ouer e hiilje däi niinj wulkne bai e hamel. Deerfor wait et ouers püsti än iskölj üt et ååsten. Da temperatuure kaame deerbai ai ouer nul bit twäär grood. Nåchtling fålt et termomeeter bit aw minus fjouer grood. Mjarne blaft et sü hal än kölj, ouers e win leet en batje eefter.
Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we eeling am 27 minuute ouf nüügen än dan wi mjarne formadi am 7 minuute for tiin.
E san gungt eeling dil am 2 minuute ouf fjouer än e moune namt tu.

Än tuleest nuch üüs spräkeuurd foon diling:
En lüs koon åål wårde bane et eetlem.

En tiinjst foon e
FRIISK FORIINING
www.friiske.de

Download MP3 (3.1 MB)


::