Nais foon diling, 21.02.2017

21.02.17, 07:41:25 von FriiskForiining
täisdi, di 21ste önj e biikenmoune, bait mikrofoon sat Gary Funck, Moin.

Weestsii
E kliimaferanering as schälj, sü seede da waasenschapmååns, dåt e temperature uk önj e Weestsii stäis wårmer wårde. Bai 11 grood läi e temperatuur önjt madelmätj önj 2016. Deertu kaame wurme samere än mile wuntere. Dåt heet uk ütwirkinge aw fasch än boumnäie heefbeboogere. Sardiine, sardäle, patsifische ööstringe än amerikoonsche pantufelsnake fäile jam åltens bääder önj e Weestsii, e kabeljau wårt et sani tu wurm. Bai dideere wichtie spisfasch heet ham et ferwårmen foon e Weestsii aw arken fål negatiif ütwirked, håt et foont Thünen-Instituut for siifascherai.

Biike
Åleweegens önj Nordfraschlönj bråne eeling da biikebunke än ferdriwe di wunter. Önj üülje tide wus di däi deereefter, di Padersdäi di 22ste februar, di tidpunkt, foon wan huum di een niinj tuulijåchte mör önjt hüs brüked heet, ouerdåt et bit süwat klook seeks halenooch wus.
E termiin foont biikebrånen hångt woorschiinjlik mat jarst ting eefter e wunter tuhuupe, wat mååst åål frasche hiirde aw e Padersdäi läiden. Ouerdåt maning manschne tu jüdeer grutst än wichtist tingfersoomling önjt iir tuhuupekömen, jäif et di een awfoorie fort mååst en grut fäst. Deerbai wörden uk grute straifakle tånd. Ouerdåt siimååns jarst eefter dåtdeer wichti ting e loonschap ferlätje köön, wus e termiin uk en tid lung et oufschiisfäst for e woolfångere.

Wääder, wååder än moune
Bloot diling schånkt üs Petrus en eefter e mätje fainen bikedäi, tumanst önj e ferlik tu da leeste deege. E hamel wiset ham diling döörwüksen ma wulkne, ouers uk sanschin. Et blaft dröög bit lääs önj e nåcht, sü dåt huum uk meeklik bait iilj sate koon. Bloot e win wait nuch püsti bit stöörmsch foon weesten. Mjarne schan we dan ma foole rin än en graen hamel räägne.
Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we mårling am 7 minuute ouf nüügen än dan wi eeling am 12 minuute for tiin.
E moune namt ouf.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
Di heelebråner: En heelebråner as en mansche, wat stäis rucht hääwe wal än uk liiet, dåt´r stäis rucht heet. Di heelebråner.


En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

Download MP3 (2,9 MB)


::