Nais foon diling, 24.03.2017

23.03.17, 20:41:46 von FriiskForiining
fraidi, di 24ste önj e uursmoune

Spårkase
Uk bai grute belååstinge döör da läige runte hääwe da spårkase önj Slaswik-Holstiin jare erdråchslååge 2016 nuch iinjsen lacht ferbääderd. E iirsouerschus eefter stjör as am 20 miljoone euro aw 143,2 miljoone euro steegen, hätj et bai e iirspräsekonferäns foon e Spårkas- än Giroferbånd Slaswik-Holstiin änjörsne önj Kil. Ouers e runteouerschus gäng tubääg am 1,4 %. Deeriinj nüm e prowisjoonsouerschus am 4,3 % tu. Et geschäftswoluumen foon åål tweelwen spårkase önjt lönj heet ham am 900 miljoone euro aw 38,4 miljaarde euro ferhuugerd.

Brånd
Nü as et åmtlik: Spaalene bjarne hääwe et keempe iilj ma 900 düüdje diirte leest waag aw en börestää önj Ditmjarschen feruursååged. E soowen iir üülje saan heet ma iiljtjüch än tåschenlåmp spaald. Deerbai heet´r üt fersiien et iiljtjüch önj e gung seet än deerma et iilj ütliised, ferklåård en spreeger foon e politiidireksjoon Itzehoe änjörsne. E dräng än san måker köön suner schååse üt e brånene bousem kaame. Ouers bait iilj bliifen süwat 300 schäip, 500 löme, 80 bäiste än seeks haingste düüdj. E såchschååse wörd aw trii miljoone euro taksiird.

Wääder, wååder än moune
E hamel wiset ham diling ween än fründlik än deertu jeeft et riklik sanschin. Wat wal huum mör. Et termomeeter kamt aw süwat 10 grood, deerbai wait en frischen win üt norden än nordweesten. Uk ouert waagiinje blaft et mooi.
Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di formadi am 7 minuute ouf alwen än dan wi eeling am 25 minuute for madnåcht.
E moune namt ouf.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
Di huntj: Brüket huum bloot önj e ferbining „aw e huntj stönje“, wan huum täiwe schal än ouerhood niinj tid. „Hi stöö aw e huntj än häi ouerhood niinj tid.“ Aw e huntj stönje!

En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

Download MP3 (2,6 MB)


::