Nais foon diling, 19.02.2018

19.02.18, 08:59:15 von FriiskForiining
moundi, di 19ste önj e biikenmoune

SPD
Eeftert nordtjüsch regjonåålmeeting ma e bundesspas iirjörsne önj Hamborj mååget e loons-SPD jüheer waag widere mat rädjslouen am e koalisjoonskontrakt ma e union. Bai meetinge aw kris- än loonsebene wan e sosjååldemokraate uk am e lååge foon e önjsloin partai önjt gehiilj snååke. Mjarne önj Rendsborj än di weensdi önj Trappenkamp stönje loonswide lasmoote-konferänse ma e loonsformoon Ralf Stegner önj. Eefter e ünrou am e partaiformoon Martin Schulz as e SPD önj e amfrååge önj en histoorisch diip ouffeelen.

Nån ruk eefter ruchts
Ministerpräsident Daniel Günther heet sin partai for en ruk eefter ruchts woorschaud. „Et jeeft en wansch än betuun üüs wüksene wjarte wat mör“, sää e CDU moon önj en interwjuu önj e B.Z., „dåt schan we beåchte. Ouers dåt mötj ai deertu fääre, dåt har e Union eefter ruchts orientiird.“ E kurs önj e mal deet e CDU gödj, sü Günther. Konserwatiiw weesen bedjüset for ham et wååren foon wjarte, wat heer önjt lönj wüksen san, sü as frihäid, solidaritäät, likhäid fort rucht unti uk e likstaling foon wüste.“ Et bedjüset eefter sin miining ouers uk, dåt huum e önjspruch foon e börger aw sääkerhäid mör bedjüsing tukaame leet as bai wase frååge foon e dooteschööl, unti dåt huum aw e schoule wi e lååstingstoochte fååster ferånkerd.

Wääder, wååder än moune
Di formadi wiset har diling heer än deer nuch kort iinjsen e san, ouers fort mååst blaft Fraschlönj foon wulkne bedaked. Ma rin töre we ouers ai räägne. Bit tu trii, fjour grood schan et diling wårde bai swåken win foon söödweesten. Mjarne schal et äänlik wårde ma en fründliken formadi än en graen eeftermadi.
Da näiste biise tunge huuchwååder önj Doogebel foue we di eeftermadi am 26 minuute for fiiw än dan wi mjarne eeder am 12 minuute for fiiw..
E moune namt tu.

Än tuleest nuch et frasch uurd foon diling:
fjarsch: fjarsch bedjüset suner sålt. Fjarsch wååder as dåt iinjdiilj foon såltwååder. Fjarsch bööder as bööder suner sålt.

En tiinjst foon e
Friisk Foriining
www.friiske.de

Download MP3 (2,9 MB)


::